• نگاهی به موسیقی در فیلم های کودک

    نگاهی به موسیقی در فیلم های کودک0

    نگاهی به موسیقی در فیلم های کودک وصله های سنجاق شده موسیقی به دلیل دارا بودن خاصیت برانگیخته کردن احساسات پاک انسانی، یکی از ابزارهای برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با انسانها بشمار می آید. کسانی که معتقدند بی احساس هستند و ذره ای احساس در وجودشان نیست، با شنیدن موسیقی برای لحظه ای به

    ادامه مطالب