• نگاهی به موسیقی فیلم مستند «زنانگی»

    نگاهی به موسیقی فیلم مستند «زنانگی»0

    درون مایه ای سفید برای اثبات بی گناهی   امسال و در دهمین جشنواره سینما حقیقت (فیلم های مستند) آثار پخته تری در قیاس با آثار سال های گذشته ساخته شد؛ آثاری که هم به لحاظ سوژه و هم به لحاظ کارگردانی قابل دفاع بودند. نکته قابل توجهی که وجه تمایز آثار محسوب می شد،

    ادامه مطالب