• نگاهی به موسیقی فیلم های جنگی

    نگاهی به موسیقی فیلم های جنگی0

    نگاهی به موسیقی فیلم های جنگی موسیقی در جنگ از زمان بوجود آمدن سازها و نت ها، موسیقی همیشه به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباط سریع و مستقیم با انسان مورد استفاده قرار گرفته است. با بوجود آمدن سینما و تولید فیلم در دنیا، موسیقی به سرعت وارد سینما و فضاهای خالی فیلم ها

    ادامه مطالب